МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

17.3.2016 г. 14:32:27

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – В. Търново
П М Г „В. Друмев” – ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „Ерато”
О Б Я В Я В А Т
МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
„Пролет в Търновград”

Посвещава се на Празника на Велико Търново – 22 март


Р Е Г Л А М Е Н Т

ЦЕЛИ:
   1. Да се провокират творческите търсения на ученици и млади хора, като се осмисли присъствието на Търновград в най-съкровените мисли и моменти от живота им.
   2. Чрез силата на художественото слово да се потърси връзката между заветите на древните боляри, старопрестолния дух, забързаното и динамично настояще и най-интимните преживявания, озарени от пролетното възраждане на красотата, любовта и вярата в доброто.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е явен и индивидуален в три възрастови групи:
І група – ученици VІІІ – ХІІ клас
ІІ група – студенти І – V курс
ІІІ група – млади хора до 29 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
   1. Всеки участник има право да участва:
      1.1. С до три стихотворения.
      1.2. С две произведения в проза (есе, разказ) – всяко до две страници, написани на компютър, А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.
      1.3. С поезия и проза – общ сбор 3 произведения.
   2. Творбите да са на български език, да не са награждавани в друг конкурс и да не са включвани в други сборници.
   3. Всяка творба да се придружава от информация за автора: име, училище, клас, населено място, адрес.
   4. Творбите в електронен вариант се изпращат с отделен прикачен файл на адрес prolet_v_tarnovgrad@abv.bg .
   5. Краен срок – 10 март 2016 г.
КЛАСИРАНЕТО ще се извърши от компетентно жури (творци, видни общественици от Велико Търново, членове на Литературен клуб „Ерато”).

КРИТЕРИИ за оценка:
   1. Ясно откроена, самостоятелно формулирана и интересно заявена позиция по поставената тема.
   2. Убедителност и оригиналност на изложението (не е задължително да присъства исторически контекст).
   3. Единство на съдържание и форма, спазване на нормите на съответния литературен род.
   4. Художествена и езикова издържаност на изказа, изразен собствен творчески стил.
   5. Силна емоционална въздейственост и провокативност.

ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ще се проведе през м. април 2016 г. в тържествена обстановка.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ!


Документ: Пролет в Търновград