Младежкият информационно-консултантски център – Велико Търново е създаден през 2007 г. по инициатива на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” и е един от първите в страната. Сега той продължава своята работа чрез Подпрограма 1 на Националната програма за младежта(2016-2020), финансирана от Министерството на младежта и спорта. Той има водеща роля в страната с опита и добрите си практики и е посещаван от чуждестранни делегации от Великобритания, Германия, Южна Корея и Гърция за обмен на опит. Центърът реализира държавната политика по проблемите на младежта на територията на Велико Търново и региона. В него се предлагат консултации от педагози, психолози, лекари и други специалисти, както и терапевтични форми за деца с увреждания и лица в неравностойно социално положение. Дейностите са насочени към деца и млади хора на възраст от 14 до 29 години, различни  младежки групи, организации и структури.

     Главната цел на Младежкия информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново е утвърждаването му като устойчив механизъм за осигуряване на безплатен достъп до информация и услуги за младежи, базирани на добрите практики в младежката работа, индивидуалният подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст, чрез устойчивост и разширяване на териториалния му обхват, в съответствие с ресурсните възможности на областта.

     Чрез стандартизирани качествени консултантски услуги, тренинги и интерактивни обучения, мобилни форми за младежка работа в малки населени места и други дейности за свободното време, МИКЦ се утвърждава като форма за повишаване мотивацията за нови знания и развитие на уменията на младите хора за самопознание, самоорганизиране и самоконтрол при социалната и кариерната им реализация.

     С реализираните проекти се повишава информираността на младежите за възможностите за образование, трудова заетост, участие в обществения живот чрез местни групи за младежка активност, както и превенция на негативни явления чрез консултации, дискусии, кръгли маси, конференции, нови източници за информация.

     МИКЦ допринася за развитието на млади хора чрез консултантски и обучителни дейности за сформиране на младежки общности и умения за диалог с местната власт за преодоляване на социалното им изключване и по-нататъшно развитие.

     МИКЦ дава възможност да се разширят творческите дейности и изяви в свободното време.  

     През годините първоначалната дейност на МИКЦ беше надграждана чрез: разширяване териториалния обхват на предоставяните услуги (освен община Велико Търново и бяха включени общините Лясковец, Свищов и Павликени); разширяване на обхвата на младите хора, чрез включване на младежи от общините Лясковец, Свищов и Павликени и увеличаване броя на студентите от двата университета, освен като ползватели на услугите, а и като доброволци и участници в дейностите; тематично се разширяват обучителните дейности, поради потребността и интереса на участниците в целевите групи; увеличава се броят на творческите изяви на младите хора (включително и извън района на областта),  които те не само организират, но участват активно и изработват краен материален продукт (литературен сборник от литературен конкурс във В. Търново, Международно списание Журнал „Перспективи“ с материали от млади хора, анализ за нагласите на младите хора в общините Свищов и Павликени); изграждат се местни младежки групи за развитие, организационно укрепват младежки структури в четирите общини.

     Информационни услуги. Услугите са насочени към предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора, разработване и разпространение на информационни материали, организиране на информационни кампании и запознаване на младите хора с институциите и с правата им. Информацията се предоставя на място, по телефон, електронна поща и интернет сайт.

     Консултантски услуги. Услугите са насочени към предоставяне на превантивна или навременна квалифицирана и специализирана помощ за безплатни индивидуални или групови консултации, които могат да бъдат осъществени на място, по електронен път или извън младежкия център за услуги. Консултациите са организирани по заявка на младите хора, младежки организации и структури, или по предварително зададени теми.

     Обучения. Услугите се предоставят по програми, разработени от специализиран екип и се провеждат по график, предварителна заявка или покана. Предварително се осъществява проучване на интересите, потребностите и проблемните области на младежката общност от обучения за придобиване на знания, умения и опит в различните области на изграждане и реализация на личността. Обучителният процес се базира на интерактивните методи и техники като основа на неформалното образование, насочено към здравословен начин на живот, социална интеграция, опазване на околната среда, мобилност, мотивация за трудова реализация, гражданска участие, реализиране на младежки инициативи, управление на проектна дейност, доброволчество и други.

     Въвеждане на мобилни форми за младежка и социална работа за младите хора от малките населени места

     Други дейности за организиране на свободното време на младите хора. Подкрепа на дейности, инициирани от млади хора, отговарящи на потребностите на съответната младежка общност, които имат отражение върху общността и удовлетворяват конкретни нужди. Насочени са към всички сфери на свободното време – от изява на творческия потенциал до осъществяване на обществено-полезни дейности. В тази свободна зона в Младежкия информационно-консултативен център – Велико Търново попадат следните форми по интереси:

  • Ателие по рисуване, живопис и художествена керамика;
  • Любителска школа “Активни чрез музика, танц и театър”;
  • Спортен клуб „Природата и ние”;
  • Дискусионен клуб „Здравословен начин на живот”.

     Основните методи, които използваме в нашите дейности са:

  • Занимателна трудотерапия;
  • Музикотерапия и терапия чрез танц;
  • Обучение;
  • Художествено творчество и концертна дейност;
  • Участие във форми по интереси.