Всяко борещо се за устойчиво съществуване общество трябва да изгражда личности с активно съзидателно отношение към действителността. Те би трябвало да притежават богата обща култура, чувствителност към красотата и доброто, и усещане за хармоничното. На тази основа, да бъдат носители на гражданска позиция, която да отстояват. Такива личности би трябвало да бъдат цел на възпитанието и образованието – както формално, така и неформално. Именно тези две направления ръководят дейността на Младежки дом – Велико Търново.

А. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Инструментални формации

Музикална школа

Детската музикална школа в град Велико Търново е една от първите в страната, създадена през 1952 г. като център за музикално-педагогическа работа с деца от 5 до 18-годишна възраст.

Виж повече
Младежки камерен оркестър

Формация, в която участват цигулари, виолончелисти и флейтисти от Музикалната школа.

Виж повече

Вокални формации

Детска вокална група „Пеещи камбанки”

Детската вокална група „Пеещи камбанки” е създадена през 1979 г. от Владимир Габров, който и досега е неин художествен ръководител.

Виж повече
Вокална формация „G”

По идея на художествения ръководител г-н Владимир Габров, на 22 март 2004 година – празника на гр. Велико Търново, с големите момичета от вокална група „Пеещи камбанки” е сформирана Вокална формация „G”.

Виж повече
Вокална формация „DREAMS”

След раздялата със „Сладки мечти” и Вокална формация „G”, с най-големите ,,камбанки” е създадена Вокална формация „DREAMS”.

Виж повече

Балетни и танцови формации

Virginia ballet , Virginia prima dance , Virginia Dance CREW

„Virginia ballet”, “Virginia prima dance”, “ Virginia Dance CREW” са школи за класически и модерни танци. В тях се занимават деца и младежи от 5 до 18-годишна възраст.

Виж повече
Балет „Ритъм”

Балет „Ритъм” е създаден през 2008 г. под ръководството на педагога Валя Атанасова. В него танцуват класически, модерни и характерни танци деца от 5 до 14-годишна възраст.

Виж повече
Танцово студио „Полиденс”

Танцовото студио „Полиденс”, с ръководител Поля Алексиева, е отворено за всички, които обичат танцовото изкуство.

Виж повече
Латино танци „Роксен“

„Роксен балет” е създаден през 1982 г. като школа за латино и модерни танци. Балетът под ръководството на Росен Денчев има няколко възрастови групи, от 7 до 18 години.

Виж повече

Театрални формации

Театрална студия „Усмивка”

Студията е създадена с учебна цел през 1999 г. Нейният художествен ръководител, актрисата Стефка Петрова, увлича в работата на театралната формация деца и младежи от 12 до 20-годишна възраст.

Виж повече
Театрална студия „Шанс”

Практиката отдавна е доказала, че със средствата на изкуството – театър, музика, танц и изобразително изкуство, децата могат да разрешават много от своите проблеми и да бъдат приобщавани към дейности и идеи, полезни за тяхното развитие.

Виж повече
Театрална група на испански език

Една от неоспоримите истини е, че всеки чужд език отваря нови хоризонти.

Виж повече

Изящни и приложни изкуства

Ателие „Керамика и изобразително изкуство”

Усещането за красота се възпитава. Въображението се развива, възприятията се обострят, за да могат да долавят красивото и хармоничното.

Виж повече

Б. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ

    Изредените по-горе дейности без съмнение имат социална страна. Защото човешката личност се реализира в обществото – там, в различните му общности, приема и отдава знания, умения, идеи. Но художественото творчество е само една страна на духовната природа на личността. Обществото е сложен механизъм, който очаква и изисква от всички да бъдат не пасивни наблюдатели, а да се включват активно в неговото развитие. Социалният рефлекс на младите хора е силен и търсенето е двигател на съществуването им. Това твърдение е неоспорима истина за житейската позиция на онези, които участват в изредените по-долу дейности и форми на обществена ангажираност, развивани и провеждани под методологичната помощ на Младежки дом – Велико Търново.

Форум за духовна култура

През 2005 г. в Младежки дом – Велико Търново беше изграден православен храм, освететен от Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий. Чрез него нашите деца навлизат в чудния свят на православието и се запознаят с православната вяра като начин на живот. Храмът е сътворен със дарения и е изписан от преподаватели и студенти на ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Създаден е и клуб от млади хора, които обсъждат теми от православието.

Градски ученически парламент

Младежкият дом е мястото, където заседава Градският ученически парламент. Предоставя се възможност за развиване на такива значими за обществото умения у младите хора като:

 • способност за самоорганизация и самоуправление;
 • водене на диалог между самите младите хора, както и между тях и местните власти;
 • генериране на нови плодотворни идеи.

Възпитаването в дух на социална ангажираност и отговорност е основен стремеж на членовете на ГУП. Той се реализира чрез планиране и осъществяване на конкретни дейности и мероприятия на градско и общинско ученическо ниво. Децата и младите хора се обучават в разбиране на социалната отговорност на младежта и в развиване на организационни умение, намерили изява в провеждането на прояви с широк обществен отзвук, свързани с борбата срещу СПИН, тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и др.

Друг важен аспект на дейността на Градския ученически парламент е сенсибилизиране на подрастващите в града и Общината по въпросите на: мястото на младите хора в устойчивото развитие на българското общество; толерантността и равнопоставеността между човешките индивиди; грижата за опазване и възстановяване на нанесените щети на природата като съществен елемент на човешко присъствие в средата за съществуване.

Ученически клуб на здравето „Живей”

Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” на общинска програма СИНДИ е основен инструмент за превенция и създаване и утвърждаване на устойчиви здравни навици у младите хора на територията на Община Велико Търново. Ръководител на програмата е директорът на Младежки дом гр. Велико Търново. В нейните рамки и съгласувано с Програмата за превенция на наркоманиите в община Велико Търново, от 2011 година функционира Ученически клуб на здравето „Живей”. Учреден към Регионална здравна инспекция – Велико Търново, цялостната дейност на Клуба се подпомага методично от екипа на Младежки дом Велико Търново, съвместно с експертите в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве” в здравната инспекция.
Основните цели на дейността на Клуба са следните:

 • Повишаване на информираността, знанията и уменията на младите хора по въпроси, свързани със здравословния начин на живот;
 • Включване на младите хора като доброволци в реализацията на кампании, посветени на на световни и международни здравни дни;
 • Създаване и поддържане на ядро от знаещи млади хора, които да провеждат обучения с връстници, деца и ученици в училище и в свободното им време.

В началото на всяка учебна година Клубът планира конкретни дейности, по-важните от които са:

 • Осъществяване на здравно образование (тренинги, лекции, беседи, и други) сред деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Велико Търново;
 • Организиране и провеждане на инициативи в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болестите;
 • Оказване на индивидуална консултативна помощ на връстници по въпроси, свързани със здравето;
 • Провеждане на анкетни проучвания сред връстници и техните родители;
 • Разпространение на здравно-образователни материали;
 • Участие в медийни изяви (радио- и телевизионни предавания, публикации), свързани с дейността на Клуба;
 • Популяризиране на дейността на Клуба с цел привличане на нови съмишленици и доброволци.

Спортни и туристически прояви

В партньорство с Община Велико Търново, РЗИ и Туристическо дружество „Трапезица”, Младежкият дом участва в организацията и провеждането на:

 • туристически маршрути по екопътеките на територията на В. Търново в рамките на инициативата „Движи се и победи”;
 • спортно-туристичеки празници в местността „Ксилифор”;
 • Международен ден на предизвикателството;
 • Европейската седмица на физическата активност и спорта.

В спортните и туристически прояви ежегодно се включват над 3000 души.

Дискусионен клуб

Започва дейност през 2015 година. Това е пространство за провеждане на дебати по актуални политически, икономически и социални проблеми. Тази неформална структура е съставена от две възрастови групи. Едната са млади хора, студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а другата – хора в средна възраст с активно отношение към реалностите в държавата, региона, Европа и света в началото на XXI век. Сред тях са бивши и настоящи лица от местното управление, университетски преподаватели, активисти на политически партии и работещи в други професионални сдружения или обществени структури.

Целта на провежданите дискусии е не просто формиране на мнения по темите, а търсене и достигане до конкретни идеи за мерки и решения по дискутираната проблематика. Идеята е след формулиране на такива възможни инструменти за решаване на наболели обществени проблеми, те да бъдат предлагани на различните политически партии и сдружения като варианти за дебатиране в политическите среди и евентуално включване в някоя от техните програми.

Младежки информационно консултантски център (МИКЦ)

Младежкият информационно-консултантски център „Да продължим заедно” – Велико Търново е създаден през 2007 г. по инициатива на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” и е един от първите в страната. Сега центърът успешно продължава своята работа под ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката.

Виж повече